Rental Car Hire Rate List by RentalCarinJaipur

1) Jaipur To Delhi Dropping

(By Innova car) : Package Price RS. 7000

2) Jaipur To Delhi Dropping

By Dzire car : Package Price RS. 6000

3) Jaipur To Agra Dropping

By Innova car : Package Price RS. 7000

4) Jaipur To Agra Dropping

By Dzire car : Package Price RS. 6000

5) Jaipur To Delhi Up And Down Same Day

By Innova car : Package Price RS. 8500

6) Jaipur To Delhi Up And Down Same Day

By Dzire car : Package Price RS. 7500

7) Jaipur To Agra Up And Down Same Day

By Innova car : Package Price RS. 8500

8) Jaipur To Agra Up And Down Same Day

By Dzire car : Package Price RS. 7500

9) Jaipur To Ajmer Up And Down Same Day

By Innova car : Package Price RS. 7500

10) Jaipur To Ajmer Up And Down Same Day

By Dzire car : Package Price RS. 6500

11) Jaipur to local Side Scene One Day

By Innova car : Package Price RS. 4000

12) Jaipur to local Side Scene One Day

By Dzire car : Package Price RS. 3000

13) Rajasthan 9 Day Tour Jaipur to Ajmer, Pushkar, Jodhpur, Jaisalmer

By Dzire Car Package Price RS. 3500

14) Rajasthan 9 Day Tour From Jaipur to Ajmer, Pushkar, Jodhpur, Jaisalmer

By innova Car :Package Price RS. 5000